+372 502 5425 info@sentio.ee Print

Ettevõtte väärtuse hindamine

Kui kavandate ettevõtte müüki ostu, investori kaasamist, ühinemist või lihtsalt soovite ettevõtte väärtust teada saada, aitame Teil määrata ettevõtte õiglase väärtuse. Ettevõtte väärtuse ja seda mõjutavate tegurite teadasaamine, samuti nende tegurite trendide ning ulatuse teadvustamine on strateegiliselt olulised alusmaterjalid juhtkonnale ja omanikele edasiste otsuste tegemisel.

Sentio koostab väärtushinnanguid, kasutades selleks erinevaid tunnustatud ja tõestatud meetodeid. Ettevõtte väärtuse hindamise meetodeid on võimalik rakendada nii eraldiseisvalt kui ka kombinatsioonis, leidmaks kindlam väärtuse vahemik läbi erinevate hindamismudelite rakendamise.

Tulumeetodid:

 • Diskonteeritud rahavoogude (DCF) meetod
  Diskonteeritud rahavoogude meetod on praktikas ettevõtete hindamisel kõige laialdasemalt levinud, olles ka Eesti kohtupraktikas tunnustatud ettevõtte väärtuse hindamise meetod. Meetodi rakendamiseks luuakse ajaloolistele finantsaruannetele, avalikult kättesaadavale turuinfole ja -väljavaadetele ning juhtkonna hinnangutele tuginedes finantsprognoosid. Pärast põhjalike finantsprognooside koostamist leitakse läbi ettevõtte potentsiaalse tulevase vaba rahavoo diskonteerimise ettevõtte tänane väärtus. Diskontomäärana kasutatakse oodatavat kaalutud keskmist kapitali hinda, mis on arvutatud vastavalt finantsvarade hindamise mudelile (CAPM), arvestades konkreetse sektori ja ettevõtte eripärasid.
 • Diskonteeritud dividendide (DDM) meetod
  Teine populaarne ettevõtte väärtuse hindamisel kasutatav tulumeetod on diskonteeritud dividendide meetod. Sarnaselt DCF meetodile koostatakse ka DDM meetodi kasutamiseks ettevõtte finantsprognoosid. Prognoosi põhjal tuletatakse ettevõtte potentsiaalsed dividendimaksed, mille suurus sõltub ettevõtte võimekusest genereerida vaba rahavoogu. Ettevõtte väärtuse leidmiseks luuakse mudel, mille abil diskonteeritakse kõik tulevased omanikele tehtavad dividendimaksed tänasesse väärtusesse, rakendades ettevõttespetsiifilist diskontomäära. Mõlemad tulumeetodid tuginevad suuresti ettevõtte juhtkonna sisendile, avalikult kättesaadavatele andmetele ning varasemate uuringute ja töö käigus omandatud turu tunnetusele.  

Turumeetodid:

 • Võrdlusmeetod börsil noteeritud ettevõtetega
  Vaadeldava ettevõtte väärtus on võimalik leida ka läbi relatiivse võrdluse börsil noteeritud ettevõtetega. Võttes aluseks turul kaubeldavate võrdlusettevõtete turukapitalisatsiooni ning fundamentaalnäitajad, tuletatakse hinnatava ettevõtte potentsiaalne turuväärtus läbi investorite poolt jälgitavate suhtarvude. Üldjuhul tuginetakse järelduste tegemisel eelkõige ettevõtte väärtuse/EBITDA suhtearvule (EV/EBITDA), kuid sageli arvestatakse ka P/E, EV/EBIT ning EV/Sales näitajatega. Mida sarnasem on võrreldava ettevõtte suurus, tootevalik, asukoht ja muud näitajad, seda sarnasem peaks olema võrreldava ettevõtte väärtus. 
 • Võrreldavate tehingute meetod
  Võrreldavate tehingute meetod sarnaneb oma olemuselt vägagi noteeritud ettevõtetega tehtavale võrdlusmeetodile. Erinevus seisneb selles, et ettevõtte väärtuse arvutamise aluseks võetavad suhtarvud tulenevad mitte noteeritud börsiettevõtete turuväärtustest, vaid hiljuti toimunud sarnaste ettevõtete ostu-müügitehingute hindadest. Piisava arvu võrreldavate tehingute olemasolul võib tulemus olla suhteliselt täpne indikatsioon ettevõtte reaalsest turuväärtusest. Tihti pole antud meetodit võimalik rakendada, kuna puudub esinduslik valim relevantsetest ning piisavalt hiljutistest tehingutest, sest üldjuhul on Eestis ostu-müügitehingute tingimused konfidentsiaalsed.

Varapõhised meetodid:

 • Raamatupidamisväärtuse meetod
  Raamatupidamisväärtuse puhul lähtutakse bilansilisest omakapitali väärtusest. Antud meetodi nõrkuseks on asjaolu, et raamatupidamislikud väärtused võivad oluliselt erineda turuväärtustest, sõltudes suuresti juhtkonna otsustest raamatupidamise korraldamisel ning on lihtsasti manipuleeritavad. Näiteks omavad raamatupidamisväärtusele olulist mõju põhivarade amortisatsioonimäärad ning agressiivsus või konservatiivsus varade mahakandmisel ja üleshindamisel. Seetõttu peab Sentio antud meetodit ebatäpseks.
 • Asendusväärtuse meetod
  Ettevõtte väärtuse hindamise aluseks saab võtta ka varade asendusväärtuse. Seda lähenemist rakendatakse neil juhtudel, kus investor ei ole tõenäoliselt nõus maksma ettevõtte eest rohkem, kui kuluks ettevõtte varade asendamisele. Ettevõtte omandamisega võetakse lisaks varadele üle ka kohustused, mistõttu tuleks ettevõtte väärtuseni jõudmiseks varade asendusväärtusest lahutada kohustused. See lähenemine on küll lihtne, kuid ei võta arvesse ettevõtte äripotentsiaali, mittemateriaalseid varasid ega võimet luua lisandväärtust läbi aastate jooksul tekkinud sünergiate.
 • Likvideerimisväärtuse meetod
  Kahjumlike äride puhul võidakse lähtuda ka likvideerimisväärtusest, mis on asendusväärtusest madalam. Sel juhul kaardistatakse ettevõtte varad ning nende hinangulised turuväärtused järelturul. Saadud tulemusest eemaldatakse ettevõtte kohustused. Mida spetsiifilisema kasutusega ja vähemlikviidsed on ettevõtte põhivarad, seda keerulisem on üldjuhul neid varasid realiseerida ning konservatiivsem tuleb ettevõtte likvideerimisväärtus. Antud lähenemist ei ole mõistlik kasutada positiivse rahavooga ettevõtete hindamisel.

Ettevõtte väärtuse hindamisel on oluline arvestada, et iga ettevõte on isemoodi ning eriline koos oma nüanssidega. Seetõttu on väga oluline, et hindamiseks rakendatav mudel ning hindamiseeldused on vaadeldatava ettevõtte kontekstis relevantsed. Sentio on lahkesti valmis abistama sobiva hindamismeetodi valimisel ning ettevõttespetsiifilise väärtusmudeli koostamisel. Indikatiivse väärtushindamise pakkumise tegemiseks palume saata email koos ettevõtte tutvustusega või viimase majandusaasta aruandega järgnevale aadressile: info@sentio.ee.

Väärtuse hindamine annab küll teatud objektiivse pildi ettevõtte (varade) väärtusest, samas tegelik ettevõtte väärtus on see, mida ostja on nõus reaalselt ettevõtte eest maksma. Ettevõtte lõpliku väärtuse kujunemisel mängivad rolli paljud tegurid alates majanduskeskkonnast ja juhtkonnast ning lõpetades ettevõtte bilansiliste ja bilansiväliste kirjetega konkreetse ostja jaoks. Tuginedes oma kogemustele võime öelda, et tavapäraselt on kõrgemat hinda valmis maksma strateegilised investorid, kes näevad erinevalt finantsinvestoritest ostetavas ettevõttes ka võimalikke sünergiaid.

Näited Sentio poolt lõpule viidud projektidest:

Ettevõtete väärtuse hindamine